ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE, PRIVAATSUSPOLIITIKA TRAVEL1 OÜ

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja (Travel1 OÜ ) (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

1.5. Travel1 OÜ kasutab igapäevases majandustegevuses isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamise, korraldamise, organiseerimise ja vahendamise eesmärgil.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine 

2.1.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.1.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.1.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.1.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

2.2. Klientide isikuandmete töötlemine

2.2.1. Travel1 OÜ kogub isikuandmeid peamiselt enda füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, mis on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks. Milliseid andmeid kogume, sõltub konkreetsest reisiteenusest ja sihtkoha riigist (siseriiklik reis, reis ELi piires ja ELi riikidega võrdsustatud riikidesse, reis väljaspool ELi asuvatesse riikidesse). Nõuded riikide ja teenuste osutajate lõikes on erinevad, mistõttu võib varieeruda ka isikuandmete maht, mida teenuse osutamiseks koguda on vaja. 

2.2.2. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

Ees- ja perekonnanimi;

Sünnikuupäev;

Isikusamasuse tuvastamiseks pilti kandev reisidokument/isikutunnistus; 

Sugu ja vanus; 

Rahvus, passiandmed, visa jne; 

Telefoninumber;

E-posti aadress;

Maksekaardi detailed, juhul, kui tasumine reisiteenuste eest toimub kodulehe kaudu, makselingi kaudu, maksekaardiga. 

2.3. Majutusteenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Majutusteenuste osutamiseks kogub Travel1 OÜ need andmed, mis vajab majutusteenuste osutaja, ning aega, mil majutust vajatakse. Üldjuhul on majutusasutused kohustatud pidama majutatavate isikute kohta registrikaarti, millele kantakse seadusest tulenevad andmed ning mis edastatakse õiguskaitseorganitele. Olenevalt teenuse sisust, võime vajada ka eri liiki isikuandmeid, mis puudutavad majutusteenuse erisusi. Majutusteenuse ja sellega seotud teenuste müümisel juhul, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad, edastame teie andmed teenuste hulgimüüjale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele majutusteenuse või sellega seotud teenuste osutajale. Nõuame nii majutusteenuse osutajatelt kui ka hulgimüüjatelt isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse üldmäärusega. Iga majutusteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

2.4. Reisijaveoteenuse osutamine ja vahendamine

Reisijaveoteenuse osutamiseks kogub Travel1 OÜ nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, kontaktandmed ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isikuandmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, aga ka laste puhul laste ja saatjate reisimise kohta). Õigusaktidest tulenevalt on teenuseosutajal kohustus edastada isikuandmeid õiguskaitseorganitele.

Nõuame teenusepakkujalt isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse üldmäärusega. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

2.5. Viisateenuse osutamine ja vahendamine

Viisateenuse osutamiseks kogub Travel1 OÜ nimi, isikukood, kehtiva reisidokumendi andmed, sihtriik, viisa soovitav kehtivuse aeg, sihtriigi külastamise põhjus ja muud külastatavate riikide poolt kohustuslikuks tehtud andmed.

Nõuame teenusepakkujalt isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse üldmäärusega. Iga reisijaveoteenuse osutaja ja reisijaveoteenuse osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

2.6. Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamine

Reisimisega seotud kindlustusteenuse vahendamise osutamiseks kogub Travel1 OÜ nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed jne. Vastava lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada mh ka andmed teie või teie pereliikme haigestumise kohta (eelkõige reisitõrkekindlustuse kindlustusjuhtumi puhul), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta, aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed. 

Esitatud isikuandmed edastatakse reeglina kindlustusandjale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse üldmäärusega.

2.7. Transpordivahendi teenuste (transfer) osutamine või vahendamine

Transpordivahendi teenuste osutamiseks või vahendamiseks kogub Travel1 OÜ nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust tõendava dokumendi andmed vajalikus ulatuses, krediitkaardi andmed jne. 

Transpordivahendi seotud teenuste müümisel juhul, kui parima hinna on pakkunud hulgimüüjad, edastame teie andmed teenuste hulgimüüjale, kes omakorda edastab andmed konkreetsele transporditeenuste osutajale. Nõuame nii transporditeenuste osutajatelt kui ka hulgimüüjatelt isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse üldmäärusega. Iga transporditeenustre osutamiseks kasutatud isik võib isikuandmeid kasutada vaid lepingu täitmiseks.

2.8. Andmete kogumine ja töötlemine Travel1 OÜ veebilehel 

2.8.1 Veebileht travelone.ee kogub teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus kliendi arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu.

Travel1 OÜ kasutab kogutud infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks. IP-aadresa võib olla vajalik, et diagnoosida probleeme meie serveris, aga ka veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, mis aitab meil kindaks teha veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka nn küpsiseid ehk cookies’ite süsteemi. 

2.8.2. Kui klient on avaldanud soovi või andnud nõusoleku uudiskirjade ja reklaami saamiseks või osaleb korraldatavatel või vahendatud loosimistel või muudes kampaaniates, kogub Travel1 OÜ nime ja kontaktandmeid.

3. Klientide isikuandmete säilitamine

3.1. Klientide kohta kogutud andmeid, mis on saadud klientide ostude ja tellimuste kaudu, hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg. Kui andmesubjekt avaldab soovi olla unustatud, kustutame tema andmed määral, mida seadusandlus ei reguleeri, ehk säilitatakse vaid seaduses nõutud andmed. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib Travel1 OÜ vüi kolmas osapool, kes asub Eesti Vabariigis. Kõnealune kolmas osapool ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta kliendi isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda klienditoe poole aadressil info@travelone.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.travelone.ee kaudu.

5.3. Kui kliendi isikuandmed on muutunud või kui kleindil on täiendavaid küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust. Travel1 OÜ vastab seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Isikuandmete kaitse raames võime teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot, enne kui küsimustele vastame, et olla kindel, et info läheb ainult õigele inimesele. Enamasti korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille klient on avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi palvest, kui seadus lubab või nõuab seda.

TRAVEL1 OÜ VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED 

  1. Üldsätted

1.1. Andmete töötlemise tingimused kehtivad Travel1 OÜ veebilehe kasutajatele (edaspidi Kasutaja). Lehte kasutades nõustab kasutaja käesolevate tingimustega.

1.2. Travel1 OÜ kogub Kasutaja isikuandmeid soovitud reisiteenuste broneerimiseks. Need andmed (sh tervise- ja passiandmed, mille meile avaldate) edastatakse tarnijatele, kes neid reisiteenuseid osutama hakkavad. Teenuseosutajad (tarnijad) võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu, kus isikuandmete kaitse ei pruugi olla nii tugev kui Euroopa Liidus. Päringuvormi täitmisega kinnitate, et lubate edastada oma isikuandmeid broneeringu tarbeks. 

1.3. Kasutaja andmete vastutav töötleja on Travel1 OÜ, registrikood 12246143, asukoht Pärnu mnt 20, Tallinn 10141.

1.4. Travel1 OÜ kogub oma veebilehelt ja töötleb ainult neid andmeid, mis on vajalikud teenuse täielikuks teostamiseks, ning kogub teavet, et pakkuda paremat teenust.

1.5. Travel1 OÜ veebileht võib sisaldada linke kolmandate osapoolte kodulehtedele või teenuste juurde. Travel1 OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte andmete töötlemise poliitika ega tegevusega seotud andmetöötluse eest ning soovitab tutvuda eraldi iga kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.

  1. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

      2.1. KÜPSISTE KASUTAMINE

Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Travel1 OÜ veebileht küpsiseid ehk cookie’sid. Travel1 OÜ veebilehel kasutavad küpsised:

2.1.1. sisu ja reklaamide isikupärastamiseks nii Travel1 OÜ enda veebilehel kui ka käesoleval lehel loetletud koostööpartnerite kaudu internetis,

2.1.2. sotsiaalmeedia funktsioonide pakkumiseks,

2.1.3. veebiliikluse analüüsimiseks.

2.2.  Travel1 OÜ kuuluv domeen võib muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel. Näiteks võib Travel1 OÜ edastada teavet oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele selle kohta, kuidas Kasutaja veebisaiti kasutab. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik veebisaidi toimimiseks, kuid see tagab Kasutajale parema sirvimise kogemuse. Travel1 OÜ veebilehe kasutades nõustub Kasutaja, et Travel1 kasutab küpsiseid.

  1. KÜPSISTEST KEELDUMINE

3.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamiseks arvutisse, muutes oma veebilehitseja seadeid.

3.2. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehe www.aki.ee/et/kupsised.

3.3. Küpsiste blokeerimisel või kustutamisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kättesaadavad olla.

  1. MIS ON KÜPSIS EHK COOKIE?

4.1. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.

4.2. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavaid toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

  1. VEEBILEHEL KASUTATAVATE KÜPSISTE TÜÜBID

5.1. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

5.2. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta kasutaja tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

5.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

       5.4. FACEBOOK

5.4.1.  Teenusepakkuja koduleheküljel on integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge developers.facebook.com/docs/plugins.

5.4.2.  Kui kasutaja külastab veebilhekülge, luuakse kasutaja veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side. Kasutades neid lisandmooduleid, saab Facebook teavet, et kasutajal on oma IP-aadressilt ligipääs Travel1 OÜ koduleheküljele. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab kasutaja linkida Travel1 OÜ kodulehekülje sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada Travel1 OÜ veebilehe kasutamist kasutaja seinal. Travel1 OÜ ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebooki poolt. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy.

5.4.3.  Kui kasutaja ei soovi, et kasutaja Facebooki kontol kajastuks Travel1 OÜ lehe külastamine, peab kasutaja logima Facebookist välja.

5.4.4.  Teenusepakkuja koduleheküljel on integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge developers.facebook.com/docs/plugins.

5.4.5.  Kui kasutaja külastab veebilhekülge, luuakse kasutaja veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side. Kasutades neid lisandmooduleid, saab Facebook teavet, et kasutajal on oma IP-aadressilt ligipääs Travel1 OÜ koduleheküljele. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab kasutaja linkida Travel1 OÜ kodulehekülje sisu oma Facebooki profiilile, mille kaudu saab Facebook kajastada Travel1 OÜ veebilehe kasutamist kasutaja seinal. Travel1 OÜ ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebooki poolt. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy.

5.4.6.  Kui kasutaja ei soovi, et kasutaja Facebooki kontol kajastuks Travel1 OÜ lehe külastamine, peab kasutaja logima Facebookist välja.

       5.5. GOOGLE ANALYTICS JA GOOGLE ADWORDS

5.5.1.  Travel1 OÜ veebileht kasutab Google Analyticsit, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid ehk faile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, et analüüsida, kuidas kasutaja 5.2.2.  Travel1 OÜ kasutab Google AdWordsi reklaamiteenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google AdWords kasutab küpsiseid ehk faile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, et analüüsida, kuidas kasutaja veebilehte kasutab.

5.5.2.   Küpsistega loodud teave kasutaja poolt veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google’i serverisse USAs ja salvestatakse seal. Et Teenusepakkuja on aktiveerinud IP-anonümiseerimise, lühendab Google Kasutaja IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul).

5.5.3.  Travel1 OÜ soovil kasutab Google teavet, et analüüsida kasutaja tegevust ja koostada raporteid veebileheküljel toimuva kohta. Kuidas täpselt Google kasutaja andmeid töötleb ja kaitseb, saab lugeda Google’i privaatsuspoliitikast: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

5.5.4.  Kasutaja saab küpsiste salvestamise arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei pruugi kasutaja saada kodulehekülje kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

5.5.5.  Lisaks on kasutajal võimalik küpsistel keelata veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serverites. Selleks peab Kasutaja järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima ja selle installeerima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.